Karen Information Technology

K.I.T သန့အဝဲအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဘၣ်ဃးစိၤဆၢကတီၢ်ခဲအံၤလၢပကဒုးသ့ၣ်ညါပှၤသူတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ

 

တၢ်လၢပမၤသ့ၣ်တဖၣ်

Laptop Repair / Desktop Repair

ပတ့ထီၣ်ဒီးဘှီစ့ၢ်ကီး Computer လီၤ.ပတၢ်လဲၤခီဖျိအိၣ်ဝဲအါန့ၢ်လွံၢ်နံၣ်ဘၣ်ဃးဒီး Computer တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အံၤလီၤ.ပသးအိၣ်မၤစၢၤသုလၢတၢ်သးအိၣ်အပူၤလီၤ.

Software repair/ Installation

ပမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်ဃး Software လၢအလိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် Install လီၤမ့ၢ်ဂ့ၤဒီးမၤဂ့ၤက့ၤမ့ၢ်ဂ့ၤဒ်နလိၣ်ဘၣ်တခါခါအသိးသ့လီၤ.

IOS APP using Swift and Flutter

ပတ့ထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲ IOS APP တဖၣ်လီၤ.သုမ့ၢ်အဲၣ်ဒီးထံၣ်တခီဆီၣ်လီၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲအံၤတက့ၢ်. Click Here

 

Android App

ပတ့ထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲ Android APP တဖၣ်လီၤ.သုမ့ၢ်အဲၣ်ဒီးထံၣ်တခီဆီၣ်လီၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲအံၤတက့ၢ်. Click Here

Web Design/Development

ပတ့ထီၣ်ဒီးဒဲးကံၣ်ဒဲးဝ့ၤစ့ၢ်ကီးပှာ်ယဲၤသန့ဒ်နလိၣ်ဘၣ်အသိးသ့လီၤ.မ့ၢ်အဲၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါဆဲးကျိာ်ဒီးပှၤသ့ထီိဘိလီၤ.

Cyber Security

Hardware တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢပမၤတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ IOS, Laptop, Desktop ဒီးအဂုာ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.တၢ်လၢပမၤသ့ၣ်တဖၣ်ဆီၣ်လီၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲအံၤ……

ပမၤဝဲ IT Services  ဒီး  Technology Informations တဖၣ်လီၤ

ကညီဖိလၢစိၤဆၢကတီၢ်ခဲအံၤဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးပှၤပကဘၣ်နီၤလီၤဆူပှၤလၢပဃၢၤ

တၢ်မၤယဲၢ်မံၤလၢတၢ်လဲၤတခါဃီ

 

Secure

Repair

Create

Create

Monitor

ဆှၢန့ၢ်ပှၤတၢ်ကွဲးလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

3 + 9 =

Developer and Country

UnitedState

EhLu Moo

Eh S Wah

 

Europe

Mayrich

Kwe K’ Nyaw